کاشی تک گل

باند دیکادا آبی

اطلاعات بیشتر

سایز

60*5