کاشی تک گل

باند دیکادا قرمز

اطلاعات بیشتر

سایز

60*5